Obchodné podmienky Florea.eu

Pre nákup uskutočnený spotrebiteľom s obvyklým pobytom v Slovenskej republike

I. Pár slov na úvod

 1. V týchto obchodných podmienkach Vás chceme informovať o tom, ako funguje obchod Florea.eu, ako sa unás objednáva aplatí alebo kde sa môžete obrátiť vprípade reklamácie alebo iných nejasností.
 2. Najskôr sa však predstavíme. Sme spoločnosť Florea Holland s.r.o., so sídlom Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 02777606, DIČ: CZ02777606 a sme zapísaní v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 223416.
 3. Tieto podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi nami (predávajúcim) a vami (kupujúcim) v prípade, že ste fyzickou osobu, ktorá nepodniká a má obvyklý pobyt v Slovenskej republike, alebo ste fyzickou osobou, ktorá síce podniká a má obvyklý pobyt v Slovenskej republike, avšak vami realizovaný nákup tovaru v našom internetovom obchode Florea.eu na adrese www.florea.eu (ďalej len „Florea.eu“) nie je súčasťou realizácie vašej obchodnej alebo vašej inej podnikateľskej činnosti, (nenakupujete u nás na firmu (IČO). Tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ si pri našej komunikácii dohodneme niečo iné, než je v týchto obchodných podmienkach, bude mať naša dohoda prednosť.
 4. Ak u nás nakupujete ako fyzická osoba, ktorá nepodniká a má obvyklý pobyt v Slovenskej republike, alebo ako fyzická osoba, ktorá síce podniká a má obvyklý pobyt v Slovenskej republike, avšak váš nákup u nás nie je súčasťou realizácie vašej obchodnej alebo vašej inej podnikateľskej činnosti, (nenakupujete u nás na firmu (IČO), ste v role spotrebiteľa. Právne predpisy Slovenskej republiky vám v pozícii spotrebiteľa priznávajú niektoré zvláštne práva, o ktorých si prečítate ďalej v týchto obchodných podmienkach.
 5. Zásady spracovania osobných údajov nájdete na Florea.eu v sekcii "Ochrana osobných údajov" . Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú dôverné a budeme s nimi tak aj nakladať. Bez vášho súhlasu nebudeme vaše osobné údaje používať inak, než pre účely kúpnej zmluvy. O našom tovare a službách Vás môžeme informovať zasielaním informačných letákov (newsletterov) na vašu e-mailovú adresu, ak nám k tomu udelíte súhlas. Newsletter Vám budeme po udelení súhlasu posielať maximálne 3 roky. Svoj súhlas k zasielaniu newsletteru môžete kedykoľvek jednoduchým spôsobom odvolať zaslaním listu na adresu nášho sídla, alebo e-mailu na adresu obchod@florea.eu alebo preklikom na odkaz v newsletteri.

II. Váš užívateľský účet

 1. Na Florea.eu si môžete založiť vlastný užívateľský účet, z ktorého môžete uskutočniť objednávku. Tvorba užívateľského účtu nie je povinná a objednávku tak môžete uskutočniť aj bez neho.
 2. Pri registrácii a pri objednávke tovaru nezabudnite na to, že musíte uvádzať správne a pravdivo všetky údaje a pri ich akejkoľvek zmene vás prosíme o ich aktualizáciu. Údaje, ktoré uvediete pri objednávaní alebo v užívateľskom účte, považujeme za správne.
 3. Prosíme vás tiež, aby ste opatrovali svoje užívateľské meno a heslo, ktorými sa do užívateľského účtu prihlasujete.
 4. Váš užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, občas totiž potrebujeme vykonať údržbu alebo opravu systému. Ďakujeme za pochopenie.

III. Ako funguje nakupovanie na Florea.eu

Náš tovar

 1. Florea.eu obsahuje všetky potrebné informácie o tovare. Môžeme však s vami uzatvoriť kúpnu zmluvu aj za iných podmienok, ktoré si spolu dohodneme zvlášť.
 2. Všetky ceny uvádzame vrátane všetkých daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Ak niekde nedopatrením alebo v dôsledku technickej chyby uvádzame cenu, ktorá je zjavne chybná, nie sme takou cenou viazaní a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi nami nedôjde.
 3. Tím, že máme tovar na Florea.eu vyobrazený, informujeme o jeho vlastnostiach a cene.
 4. Fotografie tovaru na Florea.eu zodpovedajú tovaru, ktorý predávame, ale upozorňujeme, že sa jeho veľkosť alebo farebné odtiene môžu podľa sezóny alebo pestovateľa mierne líšiť.
 5. Na Florea.eu sa môžete zoznámiť s návodmi na starostlivosť o kvetiny v elektronickej podobe ešte pred uzatvorením zmluvy. Nájdete tam tiež upozornenia na možné zdravotné komplikácie spojené s reakciou na peľ vybraných kvetín.

Ako prebieha objednávka

 1. Náš tovar si môžete kúpiť na Florea.eu prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje informácie o tovare, cene, spôsobe platby, dodaní tovaru, a o nákladoch s tým súvisiacich. Na základe týchto informácií vytvoríte objednávku (ďalej len „Objednávka“).
 2. Pred odoslaním Objednávky si môžete skontrolovať a zmeniť údaje. Údaje, ktoré v rámci objednávania zadáte, považujeme za aktuálne a pravdivé. Svoju objednávku na konci objednávacieho procesu odošlete kliknutím na tatíčko označené slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“.
 3. Po obdržaní Objednávky vám ju bezodkladne potvrdíme e-mailom na adresu uvedenú v Objednávke. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia našej e-mailovej správy o prijatí Objednávky. Pokiaľ nám bude Objednávka pripadať neobvyklá (napr. kvôli vysokému množstvu tovaru), môžeme vás kontaktovať s žiadosťou o dodatočné potvrdenie Objednávky.
 4. Náklady na komunikáciu v súvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tieto náklady sa nijako nelíšia od bežných sadzieb.
 5. Viac o spôsobe nákupu nájdete na Florea.eu v sekcii Ako nakupovať .

Ako doručujeme tovar

 1. Tovar vám dodáme na adresu uvedenú v Objednávke najneskôr do 48 hodín od nášho potvrdenia Objednávky, pokiaľ u konkrétneho tovaru neuvádzame inú lehotu dodania.
 2. Ak tovar nestihneme dodať v lehote podľa predchádzajúceho bodu, doručenie máte zdarma a poskytneme vám zľavu z ceny tovaru vo výške 10%.
 3. Ak si tovar pri jeho doručení neprevezmete, vznikne vám povinnosť uhradiť nám poplatok za jeho uskladnenie vo výške 4 eur za každý začatý deň, maximálne však 12 eur. V prípade, že si tovar nevyzdvihnete ani potom, čo vás e-mailom upozorníme, môžeme odstúpiť od zmluvy a ak je to z povahy veci možné, tovar môžeme predať niekomu inému.
 4. Tovar ste povinný/á skontrolovať ihneď po jeho prevzatí. Viac informácií o dodaní tovaru nájdete na Florea.eu v sekcii Rozvoz kvetín.

IV. Ako na Florea.eu platiť

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady na dodanie tovaru je potrebné uhradiť vopred, a to:
 • prevodom na účet;
 • platbou kartou online;
 • cez PayPal
 1. U platby prevodom na účet prosím uveďte číslo objednávky ako variabilný symbol.
 2. Tovar vyexpedujeme až po pripísaní príslušnej čiastky na náš účet.
 3. Pre každú platbu vám vystavíme po uhradení ceny daňový doklad - faktúru. Tento daňový doklad vám zašleme na e-mailovú adresu, ktorú máte uvedenú vobjednávkovom formulári.
 4. Sme platiteľom DPH. Informáciu o celkovej cene tovaru vrátane DPH uvádzame na Florea.eu vždy u tovaru.
 5. Viac o možnostiach platby nájdete na Florea.eu v sekcii Platobné spôsoby.

V. Kedy a ako môžete odstúpiť od zmluvy

 1. Vezmite prosíme na vedomie, že nemôžete odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (kytice a ostatný tovar z kvetov), alebo ktorý bol po dodaní nenávratne zapracovaný spolu s iným tovarom, alebo ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek (viazanie a upravovanie kvetín), alebo vyrobený na mieru alebo určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 2. Pokiaľ sa nejedná o prípad z predchádzajúceho odstavca, môžete ako spotrebiteľ do 14 dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“) vo forme listu zaslaného poštou na adresu Florea Holland s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, Česká republika, alebo emailom odoslaným na adresu obchod@florea.eu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali, a ktorý je priložený k týmto obchodným podmienkam v prílohe č. 1. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Ak pre odstúpenie nepoužijete vzorový formulár, v oznámení o odstúpení prosím uveďte vaše meno a priezvisko, číslo objednávky, deň nákupu alebo prevzatia tovaru, a ako vám máme vrátiť platby, ktoré sme od vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Dôvod odstúpenia od zmluvy nemusíte uvádzať.
 3. Ak ste právnická osoba, alebo ste fyzická osoba, ktorá u nás realizuje nákup ako súčasť realizácie svoje obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, (nakupujete na firmu (IČO), a nie ste v pozícii spotrebiteľa, tieto obchodné podmienky sa na vás nevzťahujú a teda ani možnosť odstúpenia od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 1. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame pre doručenie na Slovensko. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy nám tovar zašlite späť alebo ho prineste, a to na našu adresu Florea Holland s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, Česká republika, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 3. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
 4. Aj priame náklady na vrátenie takého tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou, znášate vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 100 eur.
 5. Tovar prosíme vráťte kompletný, neopotrebovaný a nepoškodený.
 6. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

VI. Reklamácie tovaru spotrebiteľom u Florea.eu

Zodpovednosť za vady tovaru voči spotrebiteľovi

 1. Spotrebiteľom zodpovedáme za také vady tovaru, ktoré má tovar pri jeho prevzatí
  kupujúcim. Vadou tovaru pri jeho prevzatí je najmä:
 • ak tovar nemá vlastnosti (akosť), ktoré sme si dohodli, alebo ak sme vlastnosti tovaru spolu nedohodli, tak také vlastnosti, ktoré sú uvedené u tovaru na Florea.eu;
 • tovar nie je v množstve alebo nemá hmotnosť podľa kúpnej zmluvy;
 • tovar nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Vadou tovaru s ohľadom na jeho povahu nie je mierna odchýlka v jeho veľkosti alebo farebnom odtieni, keďže na možnosti takej odchýlky ste boli upozornený v týchto obchodných podmienkach.
 2. Ak si objednáte použitý tovar, nezodpovedáme za vady za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením.
 3. U rezaných kvetín je potrebné, aby ste uplatnili práva z vadného plnenia čo najskôr po prevzatí takého tovaru, najneskôr v deň nasledujúci po jeho prevzatí.
 4. Vezmite prosím na vedomie, že vädnutie alebo opadávanie kvetín nie je vadou, ale bežným biologickým procesom starnutia kvetín.
 5. U tovaru, ktorý nepodlieha rýchlej skaze (napr. vázy a iné doplnky) zodpovedáme za vady, ktoré vzniknú po jeho prevzatí v 24 mesačnej záručnej dobe, ak na tovare alebo jeho obale nie je uvedená iná doba.
 6. Ak ste si objednali použitý tovar nepodliehajúci rýchlej skaze, zodpovedáme za vady takého tovaru, ktoré vzniknú po jeho prevzatí v 12 mesačnej záručnej dobe.
 7. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď ste po skončení opravy bol/a povinný/a tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 8. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 9. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré ste prejavili záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým nami, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky vami účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znášame my.

Ako uplatniť práva z vadného plnenia

 1. Práva zo zodpovednosti zvadného plnenia (reklamáciu) uplatníte telefonicky na č. +949 003 300, emailom na adresu: obchod@florea.eu, alebo nám reklamáciu pošlite písomne na adresu: Florea Holland s.r.o., Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika. V ideálnom prípade nám rovno pošlite aj fotku zobrazujúcu vadu tovaru.
 2. Reklamácia musí obsahovať:
 • vaše kontaktné údaje, popis vady a spôsob, akým má byť vaša reklamácia vybavená;
 • preukázanie nákupu tovaru (priložte doklad o nákupe alebo jeho kópiu).
 1. Tovar, ktorý podľa vášho názoru obsahuje vadu, nám odošlite alebo odovzdajte spolu s reklamačným formulárom na adresu Florea Holland s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, Česká republika. Tovar, ktorý nám posielate vhodne zabaľte tak, aby pri jeho preprave nedošlo k jeho poškodeniu; tovar musí byť čistý a kompletný.
 2. Pri uplatnení reklamácie od nás ihneď obdržíte elektronicky písomné potvrdenie, ak ho však nemožno doručiť ihneď, doručíme vám ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však s dokladom o vybavení reklamácie. V potvrdení o uplatnení reklamácie budú uvedené nasledujúce informácie: kedy ste reklamáciu uplatnili, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí, inak práva zaniknú.
 5. Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Čo môže spotrebiteľ požadovať u vady tovaru

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a my sme povinní takú vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu takej súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Ak ste požiadali o odstránenie vady, môžeme aj napriek tomu vadný tovar vždy vymeniť za tovar bezvadný, ak vám to nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol/a riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôžete tovar riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 6. Ak ste si objednali tovar predávaný za nižšiu cenu alebo tovar použitý, a taký tovar má vadu, za ktorú zodpovedáme, máte namiesto práva na výmenu takého tovaru právo na primeranú zľavu.
 7. Pri uplatnení vášho práva z našej zodpovednosti za vady nám musíte oznámiť, aké právo ste si zvolili. Zvolené právo môžete zmeniť bež nášho súhlasu, len ak sa ste uplatnili právo na odstránenie vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľnou.
 8. Máte právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vám vzniknú v súvislosti s včas a riadne uplatnenými právami zo zodpovednosti za vady.
 9. Ak tovar pri prevzatí nemá vlastnosti, o ktoré ste prejavil/a záujem a ktoré sa zhodujú s nami poskytnutým popisom tovaru, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky vami účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znášame my.

Ako vybavíme reklamáciu spotrebiteľa

 1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z vašich práv zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňujete, sme povinní určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybavíme reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie nami dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak uvedené lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa, v ktorom prevezmeme predmet reklamácie; najneskôr však od momentu, kedy by z našej strany došlo k znemožneniu alebo zabráneniu prevzatia predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 2. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
 3. Vašu reklamáciu uplatnenú počas prvých 12 mesiacov od kúpy zamietneme, len ak sú na to dôvody, ktoré budú konštatované odborným posúdením. Do 14 dní od vybavenia reklamácie jej zamietnutím vám v takom prípade poskytneme kópiu odborného posúdenia a písomný doklad o vybavení reklamácie.
 4. Ak zamietneme vašu reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak tovar zašlete na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak takým odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Takto znova uplatnenú reklamáciu nemôžeme zamietnuť. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie vám uhradíme všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie vykonané určenou osobou, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.
 5. Najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie Vám zašleme písomný doklad o vybavení reklamácie, ak však lehota na vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie zašleme vám písomný doklad o jej vybavení najneskôr do uplynutia lehoty pre vybavenie reklamácie.

VII. Niekoľko nemenej dôležitých slov na koniec

 1. Informácie o podávaní sťažností a podnetov nájdete na stránke
  https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 2. Podľa § 3 odst. 6 zák. č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona opriestupkoch máte ako spotrebiteľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade spotrebiteľského sporu s nami je príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov, na ktorý sa môžete obrátiť Česká obchodní inspekce, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na váš návrh, a to v prípade, že sa spor nepodarilo s nami vyriešiť priamo. Návrh môžete podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy ste u nás prvýkrát uplatnili svoje právo, ktoré je predmetom sporu. Máte právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom formulára na adrese https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni- spotrebitelskych-sporu-adr/ alebo prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Prípadne sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť aj na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré Vám poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie spotrebiteľského sporu s nami.
 3. Ujednania medzi nami a vami ako spotrebiteľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Všetky práva k našim webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotografií, obrázkov, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, náležia nám ako predávajúcemu. Je zakázane kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časti bez nášho súhlasu.
 5. Znenie obchodných podmienok môžeme meniť alebo doplňovať. Týmto nijak nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúcich obchodných podmienok.
 6. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať písomne na adrese Florea Holland s.r.o., Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, Česká republika, emailovou správou zaslanou na adresu obchod@florea.eu, a v pracovných dňoch (podľa práva Českej republiky) v čase od 08:00 do 20:00 telefonicky na č. +949 003 300.

 

V Prahe, dňa 21.5.2021

 

Príloha 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy
Príloha 2: Obchodné podmienky pre stiahnutie